પાલનપુરથી મેહુલ જોષીની કલમે

Archive for મે, 2011

સમય

કરીને અહી હાલમાં ભેળું , જીવી જવાનો સમય છે
ને ઓ ફૂલ,ફોરમ તું વેચી શકે તો મજાનો સમય છે.

મફતમાં તમે પ્રેમપત્ર જે દીધેલા બધા માફ જાઓ,
કબૂતર હવે તો તમારે તવંગર થવાનો સમય છે.

દુઆઓ નથી લાગતી કામ સહેજે હવે તો બધાને,
ફક્ત એજ કારણ હશે કે બધે તો દવાનો સમય છે.

થઇ જે ગયા છે અહી પાંદડા સાવ જુના બિચારા,
ખરી એ જવાના કુંપળ અને આ હવાનો સમય છે.

પડે સાંજ ને ઢોલ સાથે નગારા વળી શંખ વાગે,
નથી આપ હાજર કે ઈશ્વર તમારી રજાનો સમય છે

…મેહુલ

Advertisements

ટૅગ સમૂહ

%d bloggers like this: